Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor overeenkomst inzake de vervaardiging van een audiovisuele productie.

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan Herman.video videoproducties verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Herman.video en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk wanneer die voorwaarden expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Herman.video opgenomen wordt.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Herman.video en een opdrachtgever waarop Herman.video deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door Herman.video

2.1 Herman.video zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is geaccordeerd zal Herman.video de opdracht uitvoeren.

2.3 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zal Herman.video en opdrachtgeven zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.

2.4 Verschuiven en/of annuleren van de opdracht. Het verschuiven van de opdracht is mogelijk met een schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) akkoord van beide partijen over de nieuwe datum. Indien Herman.video niet beschikbaar is op de verschoven datum en er kan geen akkoord over alternatieve invulling van de dienstverlening worden gevonden wordt de verschuiving van de Opdrachtgever gezien als een annulering van de opdracht en gelden de volgende annuleringstarieven.

Annuleringstarieven. Het annuleren van de opdracht is kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht. In geval tussen de 7 tot 3 dagen voor aanvang van de opdracht zal 30% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Annulering tussen de 72 en 24 uur voor aanvang van de opdracht zal 60% van het bedrag in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht zal 80% van het bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Herman.video binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, draaiboeken (van bijvoorbeeld evenementen die geregistreerd moeten worden), documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt. Sprekend voorbeeld van dit artikel: voor de oplevering van een bedrijfsvideo zijn de logo’s van de organisatie in hoge resolutie benodigd, via de e-mail wordt verzocht deze toe te sturen voor aanvang van de videomontage.

3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Herman.video het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen. Bijvoorbeeld: Het reserveren van een nieuw dagdeel voor de oplevering van een montage omdat de aanlevering van logo’s, afbeeldingen en tabellen niet tijdig waren. Kleine aanpassingen kunnen op basis van coulance worden uitgevoerd, echter kunnen de excessen de werkzaamheden van Herman.video dusdanig drastisch verstoren dat de Opdrachtgever door middel van dit artikel op de hoogte wordt gesteld van de gevolgen.

3.4 Indien de Opdrachtgever akkoord heeft gegeven kan de productie niet meer kosteloos aangepast worden. Een akkoord vindt plaats wanneer deze schriftelijk wordt uitgesproken door de Opdrachtgever (bijvoorbeeld via e-mail) of vindt stilzwijgend plaats wanneer er niet binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het videoproduct om aanpassing wordt verzocht. Structurele (grote) aanpassingen in de montage op verzoek van de Opdrachtgever na akkoord van het product kunnen worden ingepland maar zullen per dagdeel moeten worden ingekocht. Dit artikel is opgesteld om de door de Opdrachtgever achteraf (na oplevering uiteindelijke versie) gekregen inzichten in de richting van de montage te beteugelen en helderheid te verschaffen welke kosten binnen en buiten de offerteprijs vallen.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) tenzij anders vermeld op de betreffende pagina, offertes of andere uitingen.

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt een betaaltermijn van 14 (te zegge veertien) kalenderdagen gehanteerd.

4.3 Bij het uitblijven van een betaling na het verstrijken van de betaaltermijn van 14 (te zegge veertien) dagen zal er altijd het gesprek worden opgezocht. Echter, indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaalt staat het Herman.video vrij na het versturen van betaalherinneringen – in navolging van de wettelijk voorgeschreven stappen – een incassobureau te gebruiken om de factuursom te incasseren. 

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan aan diens licentiegevers. Voorbeeld: Als maker gebruik ik als aanvulling van mijn eigen geproduceerde audiovisuele producten digitale bibliotheken met muziek, beelden, animaties, ontwerpen en afbeeldingen (stock-materiaal) waarover ik licentiekosten afdraag. Vanuit mijn licentie als maker ben ik gerechtigd deze op mijn werken – in opdracht van de Opdrachtgever – te plaatsen voor het uitvoeren van mijn beroep. Bij oplevering van de video worden deze rechten niet overgedragen aan de opdrachtgever, u wordt niet eigenaar van de licentie van de muziek en zal de rechten zelf moeten afkopen of afdragen indien u de muziek vaker wil gebruiken en op andere plaatsen dan in mijn videoproduct.

5.2 Herman.video zet te allen bij voorkeur zijn naam bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk, mits er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is Herman.video gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien Herman.video dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van Herman.video en het jaar van de eerste openbaarmaking.

5.3 Het is opdrachtgever toegestaan zonder toestemming van de door Herman.video geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken. Herman.video houdt zich aanbevolen indien er nieuw materiaal uit bestaand werk kan worden opgeleverd en wenst hiervan op de hoogte te worden gesteld indien ter sprake, indien er na overleg geen vervolgopdracht ontstaat zal Herman.video ondersteunen waar nodig en staat het klantsucces voorop.

5.4 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Herman.video door Herman.video aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatment, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

5.8 Auteursrechtelijke muziek welke wordt gebruikt bij huwelijksvideo’s is alleen toegestaan binnen huiselijk gebruik. Herman.video is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch dergelijk materiaal distribueert via bijv. sociale media kanalen en hiermee het auteursrecht schendt. Meer informatie over rechten van muziek is te vinden op de website van BUMA/STEMRA.

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden kunnen tot 7 dagen (te zegge zeven) na oplevering schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) worden aangeleverd in een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat er adequaat gereageerd kan worden.

6.2 Indien een klacht gegrond is zal alles in het werk worden gesteld om het videoproduct aan te passen naar de vooraf gestelde wensen en eisen. De klacht wordt beoordeeld door de wensen en eisen uit de pre-productie te vergelijken met het videoproduct. Inzichten en wensen die bij de Opdrachtgever zijn ontstaan na de productiefase zijn hier geen onderdeel van.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Herman.video

7.1 Herman.video is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Herman.video zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Herman.video voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Herman.video in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Herman.video gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Herman.video heeft gemeld.

7.4 Indien er apparatuur defect raakt (zoals defecte niet leesbare SD-kaart) zal Herman.video de apparatuur door een professioneel bedrijf laten bekijken. Mochten de beelden daarna niet meer bruikbaar of leesbaar zijn zal Herman.video de factuur crediteren en vervalt de opdracht. Herman.video is niet aansprakelijk te stellen voor het niet kunnen leveren van de (trouw)film.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan Herman.video niet worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 Herman.video vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart Herman.video de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat Herman.video, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels contract.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Herman.video voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan Herman.video het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

9.3 De door Herman.video uitgegeven waardebonnen, kortingen, prijzen en/of acties mogen niet in combinatie worden gebruikt. Indien een klant meerdere prijzen en/of waardebonnen heeft zal alleen de hoogste korting worden toegepast.

Artikel 10: Geschillen

10.1 De rechter in de vestigingsplaats van Herman.video is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Herman.video het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen Herman.video en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn op te vragen op de website www.herman.video/algemene-voorwaarden

12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Herman.video en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.